گردش سه نفره !!

امشب مامان و بابا منو بردن تو شهرک و به قصد قدم زدن .. کلی راه رفتیم .. کلی من حرف زدم.. کلی خوش گذشت..

تازه بابا و مان تیپ ورزشکاری زده بودند..

/ 1 نظر / 8 بازدید
زن ایرانی

امید وارم دنیات همیشه همین جوری صورتی باشه[گل]