شلوار عوض کردن!!!

می رو تو اتاق در رو یم بنده و می گه نیا تو ماماااان.. من دارم شلبارمو عوض می سنم..

می رم تو چیزی بر دارم می گه.. مامان این چه وضعشه .. من دارم شلبارمو عوض می تنم.. چرا اومدی تو اتاق شماااااا؟

...........

من و باباش گلاویز شدیم.. خنده و دعوا...

فرگل: مامان بابایی رو دعوا نتن.. بابا مامانی رو دعوا نتن.. تار بدیه؟ ا ا .. می گم تار بدیه.. اعصابمو خرد تردین ها.. حرف منو گوش کن.. تار بد نتین..

میان دعوات می تنم ها.. و خیلی جدی به ما همه چیز رو گوشزد یم کنه..

........

قرارب ود شب بریم مهمونی.. در نهایت تعجب بعد از ظهر خوابش برد.. بیدار شد گفت.. منم مهمونی میام ها...

.......

مامان ببین الان ملندس برا بابا زنگ می زنه تو ناراحت نشو خوب.؟

/ 0 نظر / 10 بازدید