اتووووووو

خودش با خاله اش قرار گذاشته که براش جایزه اتوو بخره..

از صبح که بیدار شده بود هی می گفت.. زنگ بسنیم خاله بیاد.. خودش بیاد .. تیارش رو نیاره..

 

/ 0 نظر / 2 بازدید