کارهای من!!

دماغمو می گیرم و بیییب می گم..

عاشق هندونه ام.. و تا تهشو در نیارم راضی نمی شم..

عاشق خط خطی کردنم..

مامی رو به روش خودممی بوسم.. یعن یصورتمو می ارم نزدیک صورتش..

عاشق اینم برم رو شیکم بابایی و پیتکو پیتکو کنم..

تو حموم کف می خورم..

لیوانمو بر می دارم و تو دستم اب می ریزم می مالم به سرم..

عاشق اب بازی هستم البته بیشتر تو خونه نه تو حموم..

دوستدارم وقتی م یریم بیرون خودم راه برم و البته هر جا خسته شدم همون جا م یشینم و نفس تازه می کنم باز می دوئم می رم..

عاشق حرف زدن با تلفنم.. البته نه با مخاطب خاص بلکه با صداهای اشنا و در این بین باید هر چی دکمه تلفنه من بزنم.. حتی اگه قطع شه..

عاشق در اوردن باتری های کنترلم.. البته قبلا هم همین کارها رو یم رکدم ها. الان حرفه ای عمل می کنم..

الان اگه تلفسیون خاموش باشه م یرم تا روشنش کنم..

عاشق به هم زدن کابینت های مامی هستم..

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهام الف

نازییییییییییییی..عزیزززززززز[قلب][قلب][قلب] دوست داشتی چند تا کار خوب هم من یادت میدم بیشتر مامانی رو اذیت کنی[تعجب][بغل] خدا واسه مامانت .بابات حفظت کنم ناناس[ماچ]