جیشم!!

با عرض معذرت..

دخترکم به اون جاش می گه جیش.. یعنی به همه جاش می گفت..

گفت مامانجیشم م ی آره (می خاره) منم گفتم نه مامانی این باسنت اینم.. اینم جیشت.. (همون که جیش ازش میاد بیرون)

بعد گفت باسن؟!!!!!! گفتم اره.. زدم بهخ باسنش و گفتم باسن.. مامی این باسنت.. باسن..

گفت باسن می آره.. خاروندمش ...

بعد گفتم.. اخ من قربون باسنت.. اونم گفت: قربون باسنم؟!!!!!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 15 بازدید
فرگل

منم فرگلم بهم سر بزن