شوت بالیست ها!!!

رفتیم هالی دی..

اون شعبه رو که با عزیز جون قرار بود بریم کلا جمع کردند.. فکر کن.. چقذه من خوش شانسم..

عزیز جون گفته با اون تاپ شلوارک هالیدی که یاسی رنگه یه جور دیگه هلو می شی...

ما هم خجسته شدیم رفتیم یه دونه شلوارک بلندتر گرفتیم مشکی با خطوط قرمز...

با یه تاپ قرمزززز با خطوط مشکی..

اومدیم خونه.. فرگلک به تبعیت از پدرش می گه.. مامان جون چه اشنگه...

مبارککه..

من پوشیدمشون.. فرگلم کلی هیجان زده شد.. پدرش بیشتر..

درسته گندلو و چاق هستم و شیکم و مسائل دیگه تو افساید ولی خوب هلو که هستم...

دخترم یه کم نیگام کرد گفت.. واستا مامان برم توپ بیارم اوتبال بازی تنیم.. (فوتبال )

یعنی مردم از خنده.. دخترکم خیلی بین من و منچستری ها شباهت دید.. و یه لحظه حس کرد دیوید بکهام جلو روشه.. البته یه کم هم شبیه مهدوی کیام وقتی سیباس (لباس) قرمز می پوشمچشمک

/ 0 نظر / 10 بازدید