1391-08-03

فرگل: مامان این بی منفعت (بی معرفت) حرف بدیه؟

من: بله دختر گلم نباید بگی

فرگل: بزرگ شدم هم نگم؟

من: نه عزیز دلم

فرگل: آخه مامان شما این حرف بدو زدی من فکر کنم بزرگ شم دوباره مجبورم یاد بگیرم بگم

/ 0 نظر / 16 بازدید