قهر کردن.. شعر و ...

داریم غذا می خوریم.

دخترکم نمی دونم چرا ناراحت می شه.. به من می گه.. مامان.. برم تو اتاق اذا بو اورم.. برم؟

ار کنم باهات.. تار بدی تردی؟ آره؟ برم تو اتاق تنهایی..

(برم تو اتاق غذا بخورم.. قهر کنم .. کار بدی کردی)

.....................

فامیلیت چیه؟

لالاچی!!!!!!!!!!!!

......................

بابا سیبی.. (خنده موزیانه) عمه سیبی(خنده موزیانه) و هر چیزی غیر مامان سیبی....

برا اینکه منو مثلا اذیت کنه و باهام شوخی کنه..

گاهی هم می گه عمه معصوم.. عمه زهره.. مامان زهره .. بابا زهره...

............

مامان برم پیش داداش پارسا.. دلم براش انت شده .. (انت=تنگ)

..............

عروسک زشت کلاه قرمزی رو گذاشته رو صندلیش و داره بدو بدو میاد..

می گه: مامان .. مامان بیا.. بیا... و هراسان می گه.. مامامان داره می میره..!!!!!!!!

(من موندم کی گفته می میره)

................

مامان تیارش (کیارش) تار بدی ترده.. من می کشمش.. (خداییش ما کشتن رو برا سوسک و ژشه فقط به کار می بریم)

....................

 

مامان این می می تو دیگه شیر نداره؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مامان این می می مال من .. اون مال بابا باشه... ؟

من با تعجب نگاش می کنم  .. فکر می کنه من ناراحتم.. می گه خوب .. همه می می ها مال بابایی باشه...

....................

موقع خوردن غذا..

مامان اذا بو اوریم کجا بریم؟ و ناز می کنه.. برام.

.......................

الکساندر یه خواننده خارجیه..

فرینا اداشو در میاره و گیتار می زنه به جای ویالون و می گه.. یرز اگو... (سالهای پیش)

..................

ادای حلقه زدن زنداییشو اینقدر قشنگ در میاره..

/ 0 نظر / 9 بازدید