ظرف بشوییم.. آب بازی با موج دریا

دخترم اولین ظرف شستن اساسی را در روز ٩ تیر انجام داد...

البته بعد از ظهر چهارشنبه بود...

م یخواستم سرگرمش کنم... اینقدر حرفه ای به دستم نیگاه می کرد و ظرف یم شست..

الان هم هر چند وقتی می گه.. ماماااااااااااااان.. ظرف بشورم.. برییییییم.. ظرف بشویم..

هیچکی نبود ازما فیلم بگیره..

بعدشم تو ١٠ تیر هم بعد از ظهر رفتیم آب بازی ... کنار دریا.. البته دریا طوفانی بود... ما کنار ساحل کمی شن بازی و موج بازی کردیم...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید