دختر چهل روزه من!!!

سلام فرینای من.. امروز چهل روزه شدی... امروز خانوم بودی خانومتر شدی...

امروز من و بابا حمومت کردیم..

امروز حس یه خانواده خوشبخت تو من و بابات بیشتر شد...

امروز بابا به خاطر حموم کردن تو دقیقا قبل اینکه تو چهل روزه کامل بشی اومد خونه...

امروز کمی گریه هات نگرانم کرده..

امروز انگاری یه کم در داری یا یه مشکلی...

امروز تو برای دومین بار در طول روز و برای چهارمین بار بعد مدتها خودت پی پی کردی ...

امروز دختر نازنینمون خانوم بودی خانومتر شدی...

امروز بابا گفت که دیگه بزرگ شدی و هی بوسیدت...

امروز زندگی روال بهتری داشت مگه نه؟

/ 0 نظر / 4 بازدید