صص دسد!!

فر گل مامان رو چند در صد دوست داری؟ صص در صسد

......

فرگل مامان برم تنهایی بازار؟

نچ.. اینقدر قشنگ نچ می گه..

.......

یه چیزی م یگه بر وزن گوجه سبز.. می دونم یم گم گوجه سبز یم خوای؟ می گه: گوجه سبز..

...

عاشق ترشیه..

دیوانه ترشیه..

زیتون ترش هم دوست داره..

امروز هم که برا اولین بار گوجه سبز خوردند..

/ 0 نظر / 7 بازدید