لباس نو..

ما یه عادت قدیمی خانوادگی داشتیم که هر لباس نوئی .. حتی مقنعه می پوشیدیم باید می رفتیم جلو آینه قری می دادیم..

البت بعدا فهمیدیم این عادت خانوادگی نیست یه نوع کروموزوم نهفته است تو ژنتیک ما(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

یعنی جنتیکیه...

دیشب برا دختر گلم یه بلوز راحتی و شلبارک اریدیم..

خیلی با نمکه.. فوری خونه آساده اینها تنش کرد..

بعد هی قر داد.. هی قر داد..

هر چیزی هم می پوشه می گیم خوشگله.. میاد قر م یده..

بهش یاد دادم وقتی م یگم مامی کمرت کو.. می گه.. :(دست به کمر) این تمر و ارش بده.. این تمرو ارس بده...

(این کمرو قرش بده و قر می ده)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید