تو جونم!!!

فرگلم وقتی بخواد بگه تو دلم.. یا تو ذهنم. می گه تو جونم.

.........

من: فرگل بیدار شو

فرگل: مامانی بذار یه کم بخوابم. چشامو ببندم تو جونم این گل بنفشهای رو ملافه رو هم ببینم بعد بیدا می شم

...........

فرگل داره یه داستان شبیه فیلم وحشتنکاه می گه

من: تعجبعسلم فیلم وحشتناک دیدی بی اجازه؟

فرگل: با خنده نه مامانی. تو جونم اینها رو دارم درست می کنم

..............

/ 0 نظر / 7 بازدید