مینیمال های فرگل!!!1

مامان با نی برامم مسلم درست می زنی؟

(مامان با نی برام مثلث درست می کنی؟)

......................

مامان بیا برات مسباک بسنم دندونات اوشگل بشه سیاه ن شه...

...................

مامان نمک نخوری ها.. نمک دندوناتو مثل دندون عمو سیاه می کنه..

.................

فرگل جان تعجب کن>..

تعجببببببب تععععععععععجب.. (ادای منو در میاره وقتی باباش زنگ می زنه)

.............

مامان بیا موهاتو شونه بسنم.. لچ بسنم اوشگل بشی..

...............................

چشاشو کوچیک کرده ..

فرگل جان چی شده مادر؟

با صدای از ته چاه در اومده و بی حال می گه: دارم می میرم مامااااااااااااااااااااااااااااااااااان..

.................

چشاشو کوچیک کرده .. داره نفس های بلند می کشه..

فرگل جوووووون چی شده داری می میری؟

نه مامان من الان آبیدم.. (خوابیدم)

....................

مامان داد نسن.. هیییییییییییس... دایی داد زد بابایی دعباش ترده... الان هم رفت پیش مامانش (داییشو می گه) مامانش دعباش می کنه..

داد سدن بده مامان.. تار بدیه؟ تو مامان اوبی هستی..  شما خودت آنومی...

..................

هر کی به گوشیش زنگ بزنه می گه..

خودت سنگ سدی..

شما خودت کی هستی؟

.................

مامان ببین بلوس فرینا عین بلوز مامان.. ببین بند داره...

.................

هر وقت کار بدی می کنه.. می گه.. مامان من دوتر خوبیم.. من نازم.. (دوتر +دختر)

............

من دوترم.. مامانی سیبی من آنومه.. بابایی آقاست.. تیارش پسر.. خیلی پسر اوبیه ها..

..............

معنی دختر و پسر رو از لحاظ قیافه می دونه..

....................................

/ 0 نظر / 9 بازدید