آدرین دوتر مهردونم.

تو آشپزخونه داشتم ظرف می شستم و به کارهام می رسیدم.. یهو صدای جیش کردنش اومد.. برگشتم دیدم بچه ام رو صندلیش نشسته.. اینقدر سریع جیشش اومد که حتی وقت نکرد بهم خبر بده..

بعد بهم گفت مامان حالا برام آدرین صد آدرین بهون..

........

صبح ساعت ۶:١۵ بیدار شد و گریه کرد.. گفتم دخترکم من اینجام.. جیش داری؟ گفت آره بردمش جیش کرد البته این فرآیند ١ ساعت طول کشید.. برا منکه ساعت ۴ خوابیده بودم عذاب مسلم بود ولی ارزششو داشت..

فرگلم شاید اینها رو می نویسم برات تا هم بدونی چطوری یه نفر کامل می شه و هم اینکه شاید یه روزی فکر کنی من هیچوقت مادر خوبی نبوده ام برات.. می نویسم تا یادت باشه مادر بودن خیلی سخته عزیزکم.. روزی که تو جوان رعنایی شدی و من اگه زنده بود پیر زنی غیر قابل تحمل.. یادت باشه همیشه دوست داشتم..

البته پدر بودن هم سخته ها.. ولی خوب اونها رو از پدرت بپرس که برا راحتی تو و من در تلاشه..

...

راستی پس این می شه اولین باری که شما خودت تنهایی تو صندلیت جیش کردی...

........

فرگل: مامان ببین داری تو دستشویی جیش می کنی چقدر کثیف می شه دستشویی.

من: خوب می شورم..

فرگل: اما شیطونکی شده..یول

/ 0 نظر / 16 بازدید