دخترکم بزرگ شده

فرگلم دیگه وقتی می ره دستشویی خودشو می شوره

شاید از نظر شما دیر باشه ولی من هیچوقت مجبورش نکردم. یه هفته پیش خودش گفت نرم تو دستشویی و خودش می خواد خودشو بشوره

به قول خودش هقط (فقط) وقتی پی پی داره من باید برم . آخه حالش بد می شه.

.......

فرگلم و من دیروز با هم کمی قات زده بودیم. چند بار گفت ببخشید من بخشیدمش. واسه اشتباه آخرش گفت می بخشمش؟ من: نه دیگه نمی بخشمت

فرگلم گریه می کرد. منم یواشکی نگاش کردم. دیدم بی صدا بچه ام داره گریه می کنه . رو به آسمون کرد و با چشمای گریون یه چیزی زیر لب گفت و هق هقش رفت به آسمون.

صداش کردم تا در مورد اشتباهش با هم حرف بزنیم. بعد ازش پرسیدم داشتی چی می گفتی تو جونت؟

فرگل: داشتم دعا می کردم و به خدا می گفتم که تو منو ببخشی ( و باز هق هقش رفت به آسمون)

..........

 

/ 0 نظر / 13 بازدید