میزا آسمی!!!

فضا: داخلی منزل.. ساعت ١ بامداد..

(فرگل شام کم خورده )

نور صدا اکشن  ......

فرگل: مامان پولو درست م یکنی.. من دشنمه ...

من: بخوابیم.. صبح بیدار شدیم بعد..

فرگل: مامان من هیلی دشنمه.. پلو درم تنیم.. با روش میزا آسمی بریزیم..

من: (فقط قرمه سبزی تو یخچال داشتم) دخترم می خوای پلو لا قرمه سبزی درست کنم..

فرگل : نهع فقط میزا آُمی می تام...

................

صبح موقع صبحانه

فرگل که میاد رو میز می گه: مامان پس میرزا آسمی کووووو.

من: دخترم موقع ظهر.. وقت نهار باشه..

فرگل: باشه..

......................

ساعت ١٢ ظهر من پشت کامپیوتر نشستم.. و نهار هم میرزا قاسمی خواهیم داشت

فرگل: مامان داری چیکار می کنی پاشو .. ببین ظهر شده.. پاشو میرزا آسمی درست کن .. پاشو دیر شدهاااااااااا

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
زینب

[قهقهه] کیسه نمکه [نیشخند] خدا براتون حفظش کنه