درس ششم!

سلام سیبکم خوبی؟

یادت باشه نازنین گل مامان هر وقت خوندن نوشتن یاد گرفتی و اگه یه کلمه ای به نظرت عجیب اومد.. یا بلند نخونش.. یا اینکه مطمئن شو داری درست م یخونی بعد بخون..

وگرنه عین من سوتی میدی.. همه بهت می خندن...

بعد خودت در عجب می مونی که علت خنده دسته جمعی ادمها چیه!!!

الاغ کمرو... کتاب ژسر داییت یادته که؟!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید