91-08-28

فرگلم برو اتاقتو تمیز کن

فرگل:شما هم بیاین

من: نه گلم خودت برو

فرگل: شما مگه مامان من نیستییییی؟ مامان خووووووووووووووب من

من: :D

..........

نغمه: فرگل اسباب بازیهاتو جمع کن

فرگل: بیا شما با من جمع کنیم

فرگل: تو مگه دوست من نیستی؟ دوستای خوب که همو دوست دارن به هم کمک می کنن

/ 0 نظر / 10 بازدید