دو ماهگی...

سلام
امروز سه شنبه است..
امروز من ساعت ١٨ بعدازظهر ۶٣ روزم تموم میشه..
امروز صبح من و خاله زهره و مامان رفتیم مرکزبهداشت و من واکسن دوماهگیم رو زدم..
دو تا آمپول به دو تا پاهام زدن...
و قطره فلج اطفال تو دهنم ریختن..
مامانم از غصه هلاک شد و البته من از گریه سیاه...
سوزنهاش خیلی درد داشت...
بعد که مامی بغلم کرد من خیلی معصومانه خوابم برد...یعنی بی حال شدم...
الان هم تو بغل مامی هستم و دارم براتون وبلاگ می نویسم

/ 10 نظر / 2 بازدید
محمد رضا

ای جــــــــــــونم ....[هورا][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مریم

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مریم

[ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل][ماچ][بغل][بغل][بغل]

مریم

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] نی نی به این گلا دست نزن ماله مامانه

مریم

خدا حفظش کنه اسمش چیه[گل]

مازنی پاپلی

سلام سیبک جان ، صبحت به خیر . من هم آمپولهای دو ماهگی و چهارماهگی ام رو زدم . الانم منتظر روز موعود برای آمپول شش ماهگی هستم . [گل][گل][گل][گل][گل] شاهین لاریجان ؛ عزیز دردونه بابا مازنی پاپلی

مازنی پاپلی

سیبک جان بچه خوبی باش و مامانی و بابائی رو اذیت نکن .منم این گلا رو برای تو می فرستم چون می دونم دختر خوبی هستی : [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][دست][گل][دست][دست][گل][دست][گل][دست][گل][دست] شاهین

بلفي

آخی... الهی.. عیب نداره اینا برای سلامتی خودته...[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب]

آوامین

ای جانمممممممم...من قربونت برمممممممممممممممممم...عزیزززززززززم...منتظرروزی هستم که بغلت کنم..بوست کنم...ناززززززززززییی...[بغل][بغل][بغل][بغل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]خاله آمینا قروبنت برههههههههههههههههههههه...

آوامین

فرشته ی خدا برام دعا کن...