من دوترم..

من دوترم معانی گوناگونی دارد..

یکیش همون معنی دختر بودن را دارد..

یکیش دختر خوب بودن..

دختر خوب شما..

دختر مهربون..

من هستم..

..........

مامان تار بدی تردی .. من از دست تو عصابینیم.. منو عصابی تردی..

من قیافه ام تو هم می ره و ناراحت می شم..

ماماااااااااااااااان.. ناراحت نشو.. من دوترم..

مامااااااااان ناراحت نشو من دیده از دست تو دوستم..

.............

فرگلم به تو می گه بیرون..

مامان در تمد باز تن.. کتابام بیرون تمده..

..........

باز مدرسه ام دیر شد داره..

مامان بیا فیلمت شروع شد.. همون دوست داری.. بیا...

مامان ایلمت (فیلمت) رو نیگا نکن.. من می خوام تارتن خودمو بذارم..

/ 0 نظر / 9 بازدید