آدامس..

اینقدر قشنگ ادای جوییدن آدامس را در می آورد این وروجک نازنین که دلم ضعف می رود.. یا شایدم خودم ضعف می کنم از خوشی..

هر وقت در دهانم آدامس می بیند اشاره می کند و می گوید .. ماماااااااان (با عشوه و ناز کودکانه بخوانید) از اونا.. ماماااااااااااااااااااااان و ادای جوییدن آدامس را در می آورد.. لباهای غنچه شده اش را می خواهم بکنم..ئ چشمان کوچک شده اش رامی خواهم ببوسم.. (گاهی همین کارها را یم کنم)

٣ باری است کهبهش آدامس دادم.. البته روی هم اندازه یه دونه ادامس هم نمی شه.. یه کم می جوئه و می دونم که قورت داده یم شه.. بدون اینکه بخواد می ره پایین..

می دونم اصلا خوب نیست..

میاد می گه مامان اوورت دادم..

خیلی بهتر صحبت می کنه..

شعر آقا پلیسه رو خوب بلده..

کمتر شعر حفظ می کنه.. یعین هر کدوم رو بخواد بار دوم حفظه.. و بیشتر دخترم شعر یم خونه..

عاشق شعر آقا سلام این امیر محمد تو عمو پورنگه..

گاهی خودش زمزمه می کنه ..

همچنان عاشق بوج میلاد..

همچنان هر چی بخواد می گه مامااااااااااان بیار.. بیار پیش من..

امروز گیر دادهب ود به یه سیلو (یعنی منبع آب یه شهرک بزرگ)

گفت مامان اون چیه؟ گفتم منبع آبه..

گفت بیار.. بیار پیش من.. بیار اینجا.. کارش دارم..

یه جوری شلوار هلو خان (عزیز جون)ر و نیگاه می کنه.. عزیز جون می گه..خوب برا بچه شلوار لی آبی بخر.. (قبلا داشت جدیدا نداره.. یعنی داره) گفتم داره .. ولی گرمه .. شلوار پاش نمی کنم.. می گه پس بهش نشون بده.. نذار بچه اینطوری هی با حسرت شلوار نو من  رو نیگاه کنه..

..........

شلوارشو از تو کشوی لباس های نوش بیرون آوردم.. اندازشه.. قراره ببرم تا عروسی یه بار هم اونو بپوشه..

........ دختر عزیزم.. صمیمانه دوستت داریم..

/ 1 نظر / 9 بازدید