دارم با داد زدن دعواش می کنم.. یعنی در حین داد زدن دعوا هم می کنم..

یعنی در حین دعوا کردن داد می زنم..

متوجه شدید..

خیلی هم داد نمی زنم ها.. یه کم داد می زنم..

می گه: مامااااااااان داد نزن.. دعوا نتن..

دوباره یم گه.. مامان داد نزن همسایه ها خوابند!!! (ساعت ١٢ ظهر)

/ 0 نظر / 9 بازدید