آی آی ..

فرگلم هر وقت جیشش داره میاد یه آی آیی می گه که خیلی جالبه..

دیروز هم برا اولین بار بدون آی آی گفتن خودش شلوارشو در آورد و گفت بابایی من جیش دارم.. و رفت جیش کرد..

پروژه کاسه فسفسک (کاسه سفید حموم فرگل) فرگلم جواب داد..

گوش شیطون کر فرگلم تو صندلی جیشش کارشو انجام می ده.. ولی یه مشکلی هست و اونم اینه که وقتی فرگلم.. میاد بیرون از خونه هیچ جایی جیش نم یکنه و مجبورم مای بیبیش کنم..

الان هم کلی از من آویزون.. هی بیا بریم ددر... البته الکی..

دیشب با چاقو تیز کن من که شبیه دوربینه (!!!!!!!!!!!!!!!!) از من عکس گرفت..

بعد به باباش گفت عکس بگیرم ازت..

ما هم هی ژست .. گرفتیم..

بعد به باباش گفت که برو رو مبل بشین.. بعد منم رفتم پیش باباش..

بعد گفت تبلد مبارک روشن می کنم شما اوت کنینی عکس بگیرم..

خلاصه برنامه ای داشتیم..

بیشتر وقتها هم با تلفن الکی صحبت یم کنه و ما هم باید خیلی جدی حرف بزنیم..

جدیدا هم یاد گرفته می گه که هاله زهره بیا دنبالمون ما بیام هونه شما..

(جای خاله زهره رو می تونین با هر کسی که اون دوست داره پر کنید)

/ 0 نظر / 15 بازدید